Utbildningsprogram vid Scandinavian Private College of Orthodontics (SPCO)

Programmet som är av årslång karaktär baseras på fastställda lärandemål och innehåller dels föreläsningar, dels problembaserad kunskapsinhämtning och därtill kunskapsredovisning i seminarieform. Regelbundna gemensamma terapiplaneringar samt kliniska ”hands on” moment schemaläggs löpande.

Efter genomgången vidareutbildning skall deltagarna ha erhållit färdigheter i att kunna;
– diagnostisera, behandlingsbehovsvärdera, prognosbedöma förekomande typer av malocklusioner på barn och vuxna.
– selektera lämpliga, ”mindre komplicerade” fall för behandling.
– analysera temporomandibulär- och cranio-cervicala neuromusculärasystemet avseende förekomst av störningar
– modellanalys och cephalometrisk röntgen analys
– ortodontisk terapiplanering
– behärska straight wire teknik från start till avslut samt retention och evaluering
– kunna utföra en begränsad evidens-baserad klinisk studie
– praktik management och riskkalkylering